- Website : https://www.radiocaca.com/home
- Website Việt Nam : https://www.radiocaca.top
- Medium : https://www.radiocaca.medium.com (cần phải cài phần mềm vpn mới xem được)
- Twitter : https://twitter.com/RadioCacaNFT
- Twitter Vitaliy : https://twitter.com/vitaliy_usm?s=21

- Twitter Usm Metaverse : https://twitter.com/usmverse?s=21
- Telegram Global : https://t.me/RadioCaca
- Telegram Việt Nam: https://t.me/RadioCacaVN
- Facebook Việt Nam:
- Contract
- Char :
(Có rất nhiều nhóm giả mạo nên đề nghị mọi người click theo đường link trên để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra)
Contract

Contract

Raca : 0x12BB890508c125661E03b09EC06E404bc9289040
Mother Box (MPB) - Hộp mẹ: 0x061c6eeca7b14cf4ec1b190dd879008dd7d7e470
Doge land card (MML) - Đất: 0xb5665e1038c4e17c58ab55b5c591fab52ce83fc4
Purple Diamond Box (MDB) - Kim cương tím : 0x067c327cf85aa843cc52e89664f9fcb26bc68944
Yellow Diamond Box (MDB) - Kim cương vàng : 0x872028d15bd53d11561856909d4d3eaa4e846b64
Metamon Yuan Beast (MNM) - Menamon : 0xbe96ee936c45b4cc8c65b803c851d1d4ed15a27b
Astronaut Dog (SNDOG) - NFT Spacex dog: 0x406f9a5779571e2d8abefb367cdc90d848b88471
Bread Community Card (BMM) - Bánh sàn Bakeswap : 0x6efdd0380c9dde9c50ae99669d8ffd9439efcdbd
Potion (MMP) contract: 0xb9e879719c1271d044a5a3007797613478552d36

TELEGRAM : @JONYNGUYEN

Radio Caca <Metamons> (game thủ cần chú ý)


Thông tin cơ bản về RACA


Thông tin cơ bản về hộp bí ẩn của Maye Musk - Matrix Plus Box - MPB


Thông tin cơ bản về Metaverse - USM


Chó và kim cương


BMM - Bake Musk Mixe


Hướng Dẫn Farm và stake


Contract BMM - MML - MPB - RACA - MDB...vv